Pozew zbiorowy – co to jest?

Instytucja pozwu zbiorowego (pozwu rozpoznawanego w postępowaniu grupowym) jest w Polsce instytucją nową. Celem jej wprowadzenia było między innymi zapewnienie konsumentom nowego, skutecznego środka dochodzenia praw, naruszonych bezprawnymi działaniami przedsiębiorców.

Z pozwem w postępowaniu grupowym może wystąpić grupa co najmniej 10 osób, dochodzących roszczenia tego samego rodzaju (czyli na przykład roszczenia o zapłatę), opartego na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej (czyli na przykład wynikającego z takich samych niedozwolonych zapisów w umowach zawartych z ubezpieczycielem).