Reklamacja – wzór do wykorzystania

Poniższy tekst może służyć do przygotowania własnej reklamacji. Należy w niej opisać również wszelkie okoliczności sprzedaży „polisy”, które wskazują na nieuczciwe intencje sprzedawcy, okoliczności, które uprawdopodabniają fakt, że nie byliśmy świadomi co naprawdę kupujemy itp.
Warszawa, 10 grudnia 2015

Odbiorca/ Adresat:

XXX, Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Adres…..
Nadawca:

Właściciel polisy dot. polisy nr 0003xxxxx

                Wniosek o rozwiązanie umowy polisy XXX YYY
Szanowni Państwo,

uprzejmie proszę o rozwiązanie mojej umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi; (nazwa produktu ubezpieczeniowego wymieniona na umowie)

Oczekuję zwrotu całości wartości polisy zxxxxxxxxxxxxx   bez pobierania opłat likwidacyjnych.

Przy podpisywaniu umowy nie przedstawiono mi do wglądu Tabeli opłat i limitów XXXXX. Gdybym ją znał, nie zgodziłbym się na rażąco niekorzystne warunki umowy, de facto uniemożliwiające mi jej wypowiedzenie ze względów ekonomicznych (ogromna „opłata likwidacyjna”)

Zapisy dotyczące opłat likwidacyjnych takich jakie są zawarte w Państwa dokumencie „Ogóle Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym”, a sprecyzowaną co do konkretnych kwot w „Tabeli limitów i opłat” polskie sądy zgodnie uznają za klauzule abuzywne i bezprawne. I nie ma tu znaczenia, czy wyroki dotyczyły tego konkretnego produktu, ani nawet Państwa Towarzystwa.

Generalna zasada jest taka, że opłaty wysokości kilkudziesięciu procent zgromadzonych oszczędności, określone bez żadnego związku z realnie poniesionymi kosztami „likwidacji” polisy są bezprawne i nieskuteczne; art. 3851 § 1 Kodeksu Cywilnego, zakazuje stosowania zapisów kształtujących prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszających jego interesy.

Poniżej przedstawiam orzecznictwo polskiego wymiaru sprawiedliwości wielokrotnie potwierdzające nielegalność rażąco wysokich zapisów o opłatach likwidacyjnych.

Są to przede wszystkim wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczące zakazu pobierania przez ubezpieczycieli tzw. opłat likwidacyjnych w wysokości od 100% do 10% środków zgromadzonych na rachunkach polisy:

  1. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 r. (sygnatura akt: VI ACa 87/12),
  2. wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 4 kwietnia 2013 r. (sygnatura akt: VI ACa 1324/12),
  3. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2013r. (sygnatura akt: I CSK 149/13),
  4. wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 6 marca 2014 r. (sygnatura akt: VI Ca 102/14),

Wyroki te potwierdzają bezprawny charakter zapisów umownych dotyczących wysokich opłat związanych z rezygnacją z polisy przed określonym w umowie terminem. Treść przytoczonych powyżej wyroków sądowych, jednoznacznie wskazuje że ubezpieczyciel nie ma prawa obciążać klienta rażąco wygórowanymi opłatami za rozwiązanie umowy. W związku z tym żądam zwrotu kwoty (kwota) w związku z rozwiązaniem Umowy grupowego ubezpieczenia na życie z UFK nr (numer umowy).

Po rozwiązaniu umowy całą kwotę wartości polisy (BEZ POBRANIA OPŁATY LIKWIDACYJNEJ) proszę przelać na mój rachunek bankowy o numerze (numer rachunku) w (nazwa banku) w terminie 14 dni licząc od daty rozwiązania polisy.

W przypadku braku wpłaty pełnej kwoty wartości polisy zgromadzonej na rachunku polisy w podanym terminie będę zmuszona dochodzić swoich praw na drodze sądowej, a także obciążyć Państwa kosztami postępowania sądowego.

Z poważaniem.

XXX YYY